Nieuws


Asse, 11 juni 2018

Als gevolg van het snel groeiende aantal opdrachten in toegangscontrole systemen heeft Vemichron een nieuwe medewerker aangetrokken. Ons team wordt uitgebreid op 11 juni met Wim Goossens. Wim is geen onbekende voor ons en werkte in het verleden reeds voor Vemichron voor de installaties van toegangscontrolesystemen.

Wim is een groot deel van zijn carrière werkzaam geweest in de IT installatie branche. Hij is een all round professional met een brede ervaring.

Wim zal de installatie van toegangscontrole systemen verzorgen en onderhouden.

In naam van Vemichron heten we onze nieuwe collega van hartelijk welkom.

Asse, maart 2018

Jantar lanceert nieuwe versie van de toegangscontrole software versie 10, nog gebruiksvriendelijker en met nieuwe modules.

Codeks versie 10

Asse, 23 oktober 2017

Tijdregistratie vroeger verwenst, nu een zegen !

We kunnen niet ontkennen dat de ‘tikklok’ in het verleden vaak tot controverse heeft geleid.

Voor de werkgever was het of een noodzakelijk kwaad of hoogstens een instrument van bijna ‘politionele’ controle. Voor de medewerkers was het een bron van ergernis, met als gevolg dat de bepalingen in het arbeidsreglement vaak aanleiding waren tot betwistingen en werden gezien als hét symbool van misplaatst paternalisme bij de werkgevers.

Maar het ziet ernaar uit dat het tijdregistratiesysteem nu een nieuwe en vooral ‘positieve‘ betekenis heeft gekregen.

In haar streven om tegemoet te komen aan de nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt, heeft de regering met de ‘Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk’ gepoogd om meer soepelheid te bieden in de organisatie van de arbeidstijd.

Fenomenen als e-commerce, diversiteit, vergrijzing, uitdagingen in het privéleven van de werknemers in nieuw-samengestelde gezinnen, etc. maken dat de klassieke regels rond arbeidstijden, zoals vastgelegd in de ‘Arbeidswet’ van 16 Maart 1971, de concurrentiekracht van de ondernemingen zwaar in het gedrang dreigen te brengen.

Met de ‘Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk’, van 5 Maart 2017, heeft de regering gepoogd om de sociale partners meer soepelheid te bieden in de arbeidsorganisatie, wat zowel de werknemer als de werkgever ten goede zal komen. Opvallend daarbij is dat er bijzondere voordelen worden geboden aan werkgevers, van zowel grote als kleine bedrijven, die gebruik maken van een “aangepast tijdregistratiesysteem”.

Hierbij heel kort enkele elementen die de arbeidsorganisatie en het werkoverleg tussen de werkgever en werknemer zullen versoepelen en waarbij  tijdregistratie een bijzondere ‘administratieve vereenvoudiging’ kan betekenen.

 • De verplichting om alle ‘deeltijdse/variabele’ uurroosters in het Arbeidsreglement vast te leggen komt te vervallen. Vaak waren de Arbeidsreglementen hopeloos dikke bundels geworden, met een kluwen aan deeltijdse/variabele roosters, waar niemand nog goed aan uit kon. Bovendien diende bij elke wijziging een bijlage te worden toegevoegd met veel gesakker en nodeloze verkwisting van tijd en papier. Voor veel medewerkers vormden de roosters bovendien vaak een ‘beperking’ op hun mogelijkheden bij de onderhandelingen rond tijdskrediet of loopbaanonderbreking. De werkgevers hielden dan het been stijf uit vrees voor administratieve rompslomp of gebrek aan zichtbaarheid op de gevolgen voor de arbeidsorganisatie.
 • Voortaan zal het arbeidsreglement allen nog een ‘algemeen kader’ moeten bevatten. Daarin moeten dan volgende vermeldingen worden opgenomen: de dagen van de week waarop prestaties kunnen worden verricht, met aanduiding van begin en eind uur van de arbeidsdag en het minimaal en maximaal aantal te presteren uren per dag of per week indien de arbeidsduur variabel is. De vermelding van de variabele roosters met vaste arbeidsduur wordt verwezen naar de arbeidsovereenkomst. Nakijken
 • Ook de voorafgaande meldingen bij wijzigingen van de variabele uurroosters worden aangepast. De werknemer dient in principe 5 dagen vooraf schriftelijk (papier, email) op de hoogte gesteld te worden. Deze melding kan in veel gevallen eenvoudig worden ter beschikking gesteld vanuit de planningssoftware van het tijdregistratiesysteem

 

Vooral belangrijk hierbij is dat de verplichting voor de werkgever, om een register bij te houden indien deeltijdse medewerkers prestaties verrichtten die afweken van hun voorziene uurrooster, kan komen te vervallen. Dit op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van een ‘passend systeem van tijdsopvolging’.

In essentie betekent het dat de geleverde prestaties per werknemer, het begin en einde van de arbeidstijd en de genomen pauzes moeten kunnen opgevolgd worden. En precies deze versoepeling biedt een grote kans voor werkgevers die gebruik maken van een ‘modern’ tijdregistratiesysteem.

De systemen van Vemichron bieden naar wens van elke organisatie, hoe complex ook, verschillende mogelijkheden voor planning per werknemer, per functiegroep en per afdeling. Elke leidinggevende kan gebruik maken van de mogelijkheid om de planning van zijn afdeling te visualiseren en soepel aan te passen aan de noden van de organisatie en de wensen van de medewerkers. Zo kan hij eenvoudig en goed gedocumenteerd in overleg treden met zijn medewerkers om de productiviteit en efficiëntie van zijn afdeling te optimaliseren.  De personeelsafdeling kan naderhand op elke gewenst tijdstip alle noodzakelijke rapporteringen, zowel op sociaaljuridisch vlak als op vlak van productiviteit, voorleggen.

Op deze manier kan het tijdregistratiesysteem een bijzonder nuttig instrument worden waarbij de belangen van de werkgever en werknemer dichter bij mekaar kunnen gebracht worden. Zo kan de werknemer een goede ‘work-life balance’ worden geboden, met aanvaardbare werkdruk en met goede zichtbaarheid voor zijn gezin en kan de werkgever perfect de efficiëntie van zijn organisatie bewaken en inspelen op de noden en wensen van zijn klanten. Een overduidelijke win-win situatie voor iedereen, waardoor de concurrentiepositie van alle bedrijven, klein en groot, zeker versterkt zal worden.

 

Marc Corijn

HRMvoorKMO

www.HRMvoorKMO.be
Asse, 30 juli 2015

Glijdende werkuren wettelijk niet toegelaten

Glijdende werkuren wettelijk niet toegelaten

Glijdende werkuren zijn een hot topic op de werkvloer, en geliefd door veel werknemers. Verbazend genoeg is dat flexibel systeem strikt genomen niet wettelijk.

Glijdende uren zijn niet wettelijk geregeld

“Hoewel de laatste jaren regelmatig berichten in de media verschijnen over de plannen van de regering om een antwoord te bieden op de vraag naar meer flexibiliteit, is het systeem van glijdende uren tot op heden nog niet wettelijk geregeld”, vertelt Liesbeth Overmeire, legal consultant van hr-dienstverlener Partena Professional.

“Volgens de bepalingen van de wet op de arbeidsreglementen moeten het begin en het einde van de arbeidsdag en ook het tijdstip en de duur van de pauzes opgenomen worden in het arbeidsreglement. Bij glijdende werktijden kan het aanvangs- en einduur dagelijks variëren – weliswaar binnen bepaalde grenzen – zodat aan deze verplichting niet voldaan kan worden.”

Werkgever moet opletten

En toch worden in veel ondernemingen glijdende uren toegepast, hoe kan dat?

Doordat het systeem wel toegelaten is in bepaalde overheidsdiensten en het in het voordeel is van de werknemer, worden glijdende werkuren in de privésector in principe niet gesanctioneerd door de inspectie. Maar dit betekent wel dat werkgevers hun voorzorgen moeten nemen en een waterdicht systeem moeten opzetten voor de glijdende werkuren: ze zullen dit bij een controle ook moeten kunnen aantonen.

Liesbeth Overmeire van hr-dienstverlener Partena Professional licht toe: “Opdat de inspectiediensten het systeem van glijdende werkuren zouden gedogen, moet een werkgever de nodige waarborgen bieden wat betreft het gebruik van meetinstrumenten om de prestaties te controleren en het bewaren van de geregistreerde gegevens. Dit kan door bijvoorbeeld met een prikklok te werken of, bij gebrek daar aan, de begin- en einduren van de prestaties heel strikt manueel bij te houden.”

Een systeem van glijdende uren is immers niet bedoeld om overuren te (laten) presteren. “Indien de werknemer zijn dagtaak vroeger aanvat, is het doorgaans ook de bedoeling dat hij deze vroeger eindigt. De werknemer moet in ieder geval de dag- en weekgrenzen respecteren, en ook de minimale rusttijden en pauzes. De werkgever zal dit bij een controle ook moeten kunnen aantonen. Dit zal enkel mogelijk zijn wanneer de onderneming met een registratiesysteem werkt.”

Hoe vrij kan een werknemer zijn uren kiezen bij glijdende uren?

Glijdende uren zijn bedoeld om de werknemer te bevoordelen, zodat hij kan kiezen wanneer hij begint en stopt met werken, en eventueel ook wanneer hij pauze(s) neemt.

“Om de aanwezigheid van de werknemers in de onderneming gedurende een bepaald tijdsblok te verzekeren, kan de werkgever in de uurroosters kern- of stamtijden voorzien: dit zijn tijdsblokken gedurende dewelke de werknemers verplicht aanwezig moeten zijn.”

“Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de werknemer de dagtaak mag aanvatten tussen 7 uur en 9 uur ’s morgens en eindigen tussen 16 uur en 18 uur ’s avonds, met een verplichte aanwezigheid van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.”

“De flexibiliteit kan evenwel nog verder gaan: ook het tijdstip van de pauze kan aan de keuze van de werknemer overgelaten worden, voor zover dit voorzien is in het uurrooster, en het begin en het einde van de pauze opnieuw nauwgezet geregistreerd wordt. Dit alles moet uiteraard geformaliseerd worden in het arbeidsreglement.”

Niet toegestaan als dekmantel voor overuren

Er bestaat dan wel geen wettelijke regeling voor glijdende werktijden, ze kunnen in de praktijk toch ingevoerd worden. “Voor zover het systeem geen ‘dekmantel’ is om overuren te (laten) presteren en hiertoe ook de nodige waarborgen worden geboden”, besluit Liesbeth Overmeire van hr-dienstverlener Partena Professional.

(mr)

Het spreekt voor zich dat de oplossingen van Vemichron de registratie van de glijdende werkuren perfect kan opvolgen.

 

Persbericht: Asse, 8 januari 2015

 

VeMiChron lanceert Webshop voor tijdregistratie 

www.eenvoudige-tijdregistratie.be 

VeMiChron lanceert zijn nieuwe webshop voor tijdregistratie.

Veel bedrjiven wensen snel te kunnen starten met een eenvoudig tijdregistratiesysteem maar wensen tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening waarop men kan rekenen.

Vele goedkope  systemen worden vanuit het buitenland aangeboden op de Belgische markt maar ontbreken de nodige ondersteuning of kunnen de klant niet helpen in zijn taal. 

VeMichron biedt deze klanten de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun keuze te maken via onze webshop en kunnen tegelijkertijd indien gewenst een beroep doen op de ervaring en deskundigheid van het Vemichron team. De meegeleverde gebruiksvriendelijke software is pre-gedefinieerd zodat de klant onmiddellijk aan de slag kan. Wenst hij de indienststelling door ons te laten doen dan zullen we hem volledig vanop afstand (dmv. teamviewer ©) hierbij helpen, zodat de kosten tot een minimum beperkt blijven.

Belangrijk is dat de hoge kwaliteit van dienstverlening die VeMiChron aanbiedt,  ook voor deze producten van belang is, zegt Francis Minnebo. Vemichron heeft gesteund op haar jarenlange ervaring, hiervoor een speciaal opgeleide dienst ingericht die zowel advies, demo’s en de indienststelling van de software, aangepast aan elke klant, geheel vanop afstand behandelt. Doordat we niet meer ter plaatse hoeven te gaan besparen we op transport en tijd. Deze besparingen reflecteert dan weer in een gunstige prijs.

Alle artikelen zijn steeds in voorraad en kunnen bijgevolg binnen de 2 werkdagen geleverd.
Asse, 22 december 2014

Webgebaseerde Workflow en Online-Tijdregistratie

Nieuwe functies en een verbeterde Design

Een nieuwe versie van de webClient is vanaf heden beschikbaar, met een verbeterde userinterface en een groter gebruiksvriendelijkheid. De update is gratis voor klanten die de webClient in versie 7 reeds hebben gekocht!

 • Overzichtelijk Dashboard
 • Eenvoudig menu
 • Gebruiksvriendelijker door de nieuwste venstertechnieken
 • Uitgebreid maandoverzicht met alle tellers
 • Saldo-tabel met instelbare min- en max- waarden
 • Gedetailleerde informatie over de status van elke aanvraag
 • Kennisgeving van een aanvraag per E-Mail voor de aanvrager en de verantwoordelijke
 • Printfuncties in alle vensters

 

Webgebaseerde tijdregistratie (ESS) – Transparantie voor elke werknemer

Inzicht in persoonlijke data...

Elke werknemer kan vanaf zijn PC in functie van zijn rechten zijn persoonlijkge gegevens raadplegen. De verantwoordelijke deze van zijn team. De grafische afwezigheidskalender, het overzicht met verlof en de online aanwezigheidstabel maakt dat alles transparant en overzichtelijk is voor de werknemer. 

De WebClient biedt een eenvoudige gebruikersinterface voor de online tijdregistratie van alle medewerkers van de onderneming, zodat tijdregistratie en verlofplanning via PC, Smartphone of tablet kinderspel zijn, of je nu op kantoor, thuis of onderweg bent.

Asse, 6 augustus 2014

Smart time mobile | Mobiele tijdregistratie met uw mobiele telefoon

De Mobiele Tijdregistratie voor Smartphone en Tablet

Mobiele tijdregistratie

Nu kan u eenvoudig tijdregistratie voor uw buitendienst organiseren via elke Smartphone of tablet die beschikt over een internetverbinding. In uw onderneming heeft u dan een on de spot inzicht welke monteur, technieker of medewerker buitendienst heeft, eventueel aangevuld met GPS gegevens voor de localisatie.

Alle arbeidstijden worden in uw server verwerkt zoals voor uw werknemers binnen het bedrijf. Alle datagegevens bevinden zich lokaal op uw server. Indien gewenst worden de boekingen gekoppeld aan de GPS-gegevens van de locatie.

Er zijn geen maandelijkse licentiekosten.

Kenmerken van Smart Time Mobile

 • Aanvullende module voor de tijdregistratiesoftware Smart Time Plus 
 • Oproepbaar via de browser van uw smartphone of tablet
 • Beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord
 • Overzichtelijk menu
 • Boeking van aan- en afwezigheid
 • Overzicht van het saldo en verlof
 • Weekoverzicht van alle boekingen
 • Dagoverzicht van alle boekingen
 • Koppelen van de boeking aan GPS-coördinaten mogelijk
 • Aan- en Afwezigheidsoverzicht alle medewerkers
 • Eemalige installatie op uw server
 • Geen maandelijke kosten

 

Asse, juni 2014

Nieuwe release versie 7.0

 

Met de versie 7 van Smart Time Plus wordt de ontwikkeling van een krachtig en gebruiksvriendelijk tijdregistratiepakket vootgezet. In deze versie zijn opnieuw bijkomende zaken ontwikkeld op vraag van onze klanten.

Tijdregistratie versie 7

Hierdoor is de software aangepast aan de strenge eisen voor tijd- en aanwezigheidsregistratie evenals aan de huidige Windows-besturingssystemen.

 

Download brochure versie 7.0

 

 

Asse, juni 2014

DeTijdregistratieterminal serie 980 nu beschikbaar met PoE

Power over Ethernet voor Terminals serie 980

tijdregistratieterminal serie 980

De tijdregistratieterminals serie 980 kunnen nu ook met een interne PoE module (Power over Ethernet) geleverd worden.

 

 

 

 

VeMichron lanceert WebClient lite en Webclient PRO

Online-Tijdregistratie op de PC, Tablet of Smartphone - Employee self service module

 

Asse, 10 Oktober 2013

 

WebClient – De gebruiksvriendelijk webgebasseerde, online-tijdregistratie. Tijdregistratie via je PC, Tablet of Smartphone- met de Webclient wordt dit kinderspel. De webclient biedt aan alle werknemers in uw onderneming toegang tot hun persoonlijke online-tijdregistratie. Het webgebaseerde systeem geeft door gebruik van de webbrowser een overzicht van de gepresteerde uren, verlof en verlofplanning en afwezigheden.

VeMiChron Bvba werft aan.

Asse - 2 april 2013

Op 2 april is Kristien Engelen bij VeMiChron bvba als project Manager Tijdregistratie van start gegaan.

Zij zal zich voornamelijk toeleggen op de nieuwe projecten en de bestaande accounts in de regio Limburg. Ook zal ze de helpdesk versterken. Kristien brengt 10 jaar ervaring in tijdregistratie met zich mee. 

 

VeMiChron gevalideerd door de federale Politie

Asse, 21 januari 2013

VeMiChron is met zijn tijdregistratieterminal NTB980 en bijhorende BIO-Admin software gevalideerd op 21 januari 2013 door de diensten van DST/DTQC, Dienst/Service Telematica van de federale politie. Vemichron levert hierbij een totaaloplossing om de vingerafdrukken en/of proximity kaarten van de werknemers te beheren en door te sturen naar de verschillende tijdregistratieterminals. Tevens wordt er voor gezorgd dat de registraties kunnen beheerd worden in Galop. Het doorsturen van deze registraties gebeurt door middel van een geautomatiseerd proces (service)

Meer weten: Contacteer ons via mail, sales@vemichron.eu of via telefoon 0484 380 030.

 

Strategische samenwerking
Tenso Software en VeMiChron Bvba

Nuenen/Asse – januari 2012

Sinds kort werken VeMiChron, aanbieder van Tijdregistratie-oplossingen en Tenso Software, samen om de Tijdregistratieoplossingen van VeMiChron op de Nederlandse markt aan te bieden.
VeMiChron is een firma die Tijdregistratie oplossingen voor de KMO aanbiedt, met meer dan 15 jaar ervaring en kennis. Ze biedt tijdregistratie oplossingen aan  met RFID - en biometrische tijdregistratieterminals, en een modern software pakket dat beantwoord aan de verschillende noden in de bedrijfswereld.
Tenso Software heeft veel kennis van tijdregistratiesoftware en ervaring als systeemintegrator en zal deze oplossingen bij de klant implementeren.
Het samenwerkingsverband is geïnitieerd om de VeMiChron tijdregistratieoplossingen zo breed mogelijk in de Nederlandse markt te zetten. Tenso Software is de eerste partij in Nederland waarmee VeMiChron een dergelijke overeenkomst tekent.
Francis Minnebo, Zaakvoerder van VeMiChron zegt: “Een dergelijke samenwerking past  binnen de strategie van VeMiChron om haar distributiekanaal te verbreden met professionele organisaties als Tenso Software. Meer dergelijke samenwerkingsverbanden zijn dan ook nog te verwachten in andere landen”
“Wij zagen drie belangrijke voordelen in dit partnership”, zegt Ivo Van der Velde, Director bij Tenso Software. “Ten eerste kan Tenso Software, als Partner van VeMiChron, beantwoorden aan de groeiende vraag voor een  standaard tijdregistratie oplossing op de Nederlandse markt. De VeMiChron oplossingen hebben in diverse landen hun kwaliteit en degelijkheid bewezen . Daarnaast laten de ruime ervaring van VeMiChron ons toe dit zorgeloos voor onze klanten te implementeren.

 

VeMiChron lanceert Tijdregistratieterminal met GPRS

 

VeMichron Bvba  de tijdregistratiespecialist op de Belgische KMO markt heeft in samenwerking met Mobistar de GPRS module getest voor datatransmissie vanaf haar tijdregistratieterminal (serie 980) naar de VeMiChron PRO tijdregistratie applicatie.

Dit maakt dat men een tijdregistratieterminal waar ook kan plaatsen om via het GPRS netwerk “on-line” informatie te verkrijgen. Wie is aanwezig, wie is afwezig,  men heeft ten alle tijde een actueel overzichtzicht en kan tijdig bijsturen indien nodig.

De 980 serie is uitgerust met een interne GPRS  module die samen met de Automatische iclock server architectuur ervoor zorgt dat de data automatisch in de VeMiChron tijdregistratie oplossing wordt geïntegreerd, in real time en zonder verlies van data. Het dataverbruik is geoptimaliseerd voor GPRS datacommunicatie waardoor de kosten tot een minimum beperkt zijn. Samen met Mobistar heeft VeMiChron een gunstige all in prijs afgesproken waardoor de gebruiker een vaste budgeteerbare prijs heeft ongeacht zijn verbruik.

Deze oplossing geeft verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het uitrusten van bouwwerven met een tijdregistratieterminal of het plaatsen van een terminal op al dan niet tijdelijke locaties waar geen vaste verbinding mogelijk is.

Web aanwezigheidstabel 

Met de op web technologie gebasserde aanwezigheidstabel krijgt elke medewerker, die de rechten heeft, een overzicht over de aanwezigheid van zijn/haar collega’s. U kan op elk ogenblik van de dag in ‘real time’ nagaan of uw werknemers al dan niet aanwezig zijn. Indien iemand aanwezig is kan je het uur van de laatste registratie raadplegen. Bij afwezigheid wordt er een onderscheid gemaakt tussen de personen die al dan niet een afwezigheidsreden hebben.

WebPIP

Wat nodig ?

Activatie van de aanwezigheidsmodule (contacteer ons voor meer informatie) en een eenvoudige brower (firefox, Explorer, ...) volstaan. Er dient geen Software op de werkstations geinstaleerd te worden. De gebruiker van deze module dient rechten te hebben op de plaats waar deze data geplaatst is ofwel kan de html-pagina via de bestaande Webserver beschikbaar gemaakt worden

Status: 

Voor de weergave van de aan- en afwezigheden heeft u 4 statussen die elk aangeduid zijn met hun kleur. U kan op deze selecteren zodat u bvb. enkel de aanwezigen ziet.

 • Wanneer u de rode knop “Afwezig” aanklikt krijgt u enkel de  werknemers te zien die nog geen boeking hebben en  geen afwezigheidsreden hebben.
 • Wanneer u de groene knop “Aanwezig” aanklikt krijgt u alle aanwezige werknemers
 • De gele knop “Afwezig met reden” toont alle werknemers die afwezig zijn met een afwezigheidsreden.
 • De blauwe knop “Afwezig na Aanwezig” toont alle werknemers die een even aantal boekingen hebben maar verschillend van nul.  Deze status wordt getoont tijdens de middagpauze of wanneer de dagtaak gedaan is.
 • De knop “ Allen” toont  u alle werknemers met hun bijhorende status.

 

meer weten ...

Contact


VeMiChron Bvba
Hogeweide 17
1730 ASSE

   sales@vemichron.eu

  +32 (0)484 380 030

Site development by: HM-Designs